Återväxten av blåsmusiker och värnandet av blåsmusiken som konstart

Blåsarsymfonikerna har under decennier arbetat med återväxten av blåsmusiker bland barn, unga och vuxna amatörer, liksom med musikhögskolestuderande och i samverkan med andra professionella orkestrar. Genom konsertsamarbeten, samverkan med kulturskolor, ungdomsorkestrar och instrumentfrossor har vi lyft fram blåsinstrument och bidragit med pedagogik, engagemang och resurser.

Vi har sett hur antalet utövande stadigt sjunkit, och hur såväl fritidsorkester, professionella orkestrar, kulturskolor och högre musikutbildningar får allt större problem att rekrytera musiker och studenter till sina respektive verksamheter.

Sedan hösten 2022 har vi ett samarbete med Musik i Syd och Norrbottensmusiken för att värna  återväxten av blåsmusiker samt blåsmusiken som konstart. Projektet stöds av Kulturrådet, och har nyligen beviljats ett tvåårigt stöd om 2, 5 miljoner kronor från Svenska Postkodstiftelsen för att särskilt kunna fokusera på barn och ungas möjlighet att musicera och vara skapande människor. Läs mer om pilotprojektet här.

BAKGRUND

Orkesterundersökning januari 2022

I början av 2021 initierade och genomförde vi en Orkesterundersökning jan 2021 bland landets fritidsmusicerande orkestrar. Tillsammans med Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige, och i samverkan med Riksförbundet unga musikanter, Sveriges orkesterförbund och Kulturskolerådet kände vi att vi behövde få en uppdaterad bild av hur läget faktiskt ser ut.

Undersökningen blev startskottet på ett omfattande opinionsarbete, där många involverade i frågan engagerade sig. Blåsarsymfonikerna tog initiativ till ett upprop, ett panelsamtal och ett beställningsverk för orkester, oboe och fagott. Svensk Scenkonst, Kungl. Musikhögskolan och Kungl. Musikaliska akademien hade frågan om situationen för blåsmusiken som en särskild programpunkt på Riksting för Västerländsk konstmusik både 2021 och 2022. Svensk Scenkonst arrangerade också ett panelsamtal i frågan under sina branschdagar 2021.

Undersökning februari 2022

I februari 2022 publicerade vi ännu en Undersökning musiker och musikpedagoger, som denna gång vände sig till Sveriges musiker- och musikpedagogsalumner, inom samtliga musikdiscipliner. Enkäten riktade sig till musiker, pedagoger, tonsättare och dirigenter som erhållit en examen från en svensk musikhögskola eller motsvarande de senaste 10 åren.

Regeringens regleringsbrev

Det finns olika förutsättningar för att börja, och fortsätta, spela ett blåsinstrument beroende på vilken stad man bor i, men också beroende på vilken bakgrund man har. Ojämlikheten är markant. Detta vill vi ändra på!

Den 22 december 2021 meddelade Regeringen att de i det s k ”regleringsbrevet” till Statens Kulturråd har skrivit in följande formulering på två ställen: Statens kulturråd ska verka för att stimulera återväxten av blåsmusiker och för att stärka blåsmusiken som konstart.

Vi vi glada över att frågan äntligen togs på allvar på nationell nivå, och över att såväl makthavare som kulturarbetare runt om i landet hade hörsammat våra önskningar om hjälp och samordning.

Rundabordssamtal maj 2022

I maj 2022 kallade Kulturrådet till ett första rundabordssamtal i frågan, där Blåsarsymfonikerna fick föredra de två undersökningarna och hur läget såg ut just då.

1-årigt stöd pilotprojekt

I maj 2022 beviljade Statens Kulturråd ett 1-årigt stöd om 800 000 kr för att genomföra ett pilotprojekt för att främja återväxten av blåsmusiker samt blåsmusiken som konstart, Projektet startade i augusti 2022 med syftet att möjliggöra för barn och unga att spela och ta del av blåsmusik, oavsett bakgrund. Projektet omfattar insatser inom hela infrastrukturen från förskola och uppåt. Det drivs av Blåsarsymfonikerna, Norrbottensmusiken och Musik i Syd.  Även Musikhögskolan i Malmö, Musikhögskolan i Piteå och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm samt Marinens Musikkår i Karlskrona ingår i projektet.  Samarbete och samordning är vägen framåt.