Återväxten av blåsmusiker och värnandet av blåsmusiken som konstart

Blåsarsymfonikerna har under decennier arbetat med återväxten av blåsmusiker bland barn, unga och vuxna amatörer, liksom med musikhögskolestuderande och i samverkan med andra professionella orkestrar. Genom konsertsamarbeten, samverkan med kulturskolor, ungdomsorkestrar och instrumentfrossor har vi lyft fram blåsinstrument och bidragit med pedagogik, engagemang och resurser. 

Vi har sett hur antalet utövande stadigt sjunkit, och hur såväl fritidsorkester, professionella orkestrar, kulturskolor och högre musikutbildningar får allt större problem att rekrytera musiker och studenter till sina respektive verksamheter. 

Undersökningar 

Vi har genomfört två större undersökningar gällande läget för blåsmusiken i landet. Den ena vände sig till bland landets fritidsmusicerande orkestrar och presenterades i januari 2021. 

Undersökningen blev startskottet på ett omfattande opinionsarbete, där många involverade i frågan engagerade sig. Blåsarsymfonikerna tog initiativ till ett upprop, ett panelsamtal och ett beställningsverk för orkester, oboe och fagott. Svensk Scenkonst, Kungl. Musikhögskolan och Kungl. Musikaliska akademien hade frågan om situationen för blåsmusiken som en särskild programpunkt på Riksting för Västerländsk konstmusik både 2021 och 2022. Svensk Scenkonst arrangerade också ett panelsamtal i frågan under sina branschdagar 2021.  

Den omfattande opinionsbildningen ledde också till att blåsmusikens återväxt och konstart omnämndes som särskilt prioriterade i Regeringens regleringsbrev till Statens Kulturråds för 2022.

Länk till undersökningen finns här. 

I februari 2022 publicerade vi ännu en undersökning, som denna gång vände sig till Sveriges musiker- och musikpedagogsalumner, inom samtliga musikdiscipliner. Enkäten riktade sig till musiker, pedagoger, tonsättare och dirigenter som erhållit en examen från en svensk musikhögskola eller motsvarande de senaste 10 åren. 

 Länk till undersökningen finns här. 

Swedish Wind Power