Återväxten av blåsmusiker och värnandet av blåsmusiken som konstart

Bakgrunden till vårt arbete

Blåsarsymfonikerna har under decennier arbetat med återväxten av blåsmusiker bland barn, unga och vuxna amatörer, liksom med musikhögskolestuderande och i samverkan med andra professionella orkestrar. Genom konsertsamarbeten, samverkan med kulturskolor, ungdomsorkestrar och instrumentfrossor har vi lyft fram blåsinstrument och bidragit med pedagogik, engagemang och resurser.

Sedan slutet av 2020 arbetar vi mycket aktivt med att främja återväxten av blåsmusiker och att värna blåsmusiken som konstart. Vi har sett hur antalet utövande stadigt sjunkit, och hur såväl fritidsorkester, professionella orkestrar, kulturskolor och högre musikutbildningar får allt större problem att rekrytera musiker och studenter till sina respektive verksamheter.

I början av 2021 initierade och genomförde vi en Orkesterundersökning jan 2021 bland landets fritidsmusicerande orkestrar. Tillsammans med Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige, och i samverkan med Riksförbundet unga musikanter, Sveriges orkesterförbund och Kulturskolerådet kände vi att vi behövde få en uppdaterad bild av hur läget faktiskt ser ut.

Undersökningen blev startskottet på ett omfattande opinionsarbete, där många involverade i frågan engagerade sig. Blåsarsymfonikerna tog initiativ till ett upprop, ett panelsamtal och ett beställningsverk för orkester, oboe och fagott. Svensk Scenkonst, Kungl. Musikhögskolan och Kungl. Musikaliska akademien hade frågan om situationen för blåsmusiken som en särskild programpunkt på Riksting för Västerländsk konstmusik både 2021 och 2022. Svensk Scenkonst arrangerade också ett panelsamtal i frågan under sina branschdagar 2021.

Nuläget

I februari 2022 publicerade vi ännu en Undersökning musiker och musikpedagoger, som denna gång vände sig till Sveriges musiker- och musikpedagogsalumner, inom samtliga musikdiscipliner. Enkäten riktade sig till musiker, pedagoger, tonsättare och dirigenter som erhållit en examen från en svensk musikhögskola eller motsvarande de senaste 10 åren.

Framtiden

Det finns olika förutsättningar för att börja, och fortsätta, spela ett blåsinstrument beroende på vilken stad man bor i, men också beroende på vilken bakgrund man har. Ojämlikheten är markant. Detta vill vi ändra på!

Den 22 december 2021 meddelade Regeringen att de i det s k ”regleringsbrevet” till Statens Kulturråd har skrivit in följande formulering på två ställen: Statens kulturråd ska verka för att stimulera återväxten av blåsmusiker och för att stärka blåsmusiken som konstart.

Vi är glada över att frågan nu äntligen tas på allvar på nationell nivå, och över att såväl makthavare som kulturarbetare runt om i landet har hörsammat våra önskningar om hjälp och samordning.

I maj 2022 kallade Kulturrådet till ett första rundabordssamtal i frågan, där Blåsarsymfonikerna fick föredra de två undersökningarna och hur läget ser ut just nu.

I maj 2022 beviljade Statens Kulturråd ett 1-årigt stöd om 800 000 kr för att genomföra ett pilotprojekt för att främja återväxten av blåsmusiker samt blåsmusiken som konstart, något vi är mycket glada för!

Så vad ska vi göra nu? Vi tror att samarbete och samordning är vägen framåt.

  • Satsa på långsiktiga samverkansprojekt med nationell bäring och fokus på stora delar av hela den infrastruktur som i dagsläget är så utsatt. Det är helt nödvändigt att lägga extra stort fokus på de barn och unga som ännu inte har börjat spela ett blåsinstrument, för att redan där motverka snedrekryteringen samt stimulera intresset för att musicera.
  • Fördjupa våra pedagogiska satsningar, bl a genom att utöka våra samarbeten med kulturskolor och musikhögskolor, och medverka till att nödvändiga kurser och vidareutbildningar kan komma till stånd.
  • Tillgängliggöra notmaterial på ett helt annat sätt än tidigare, så att fler utövare – på alla nivåer – kan få tillgång till en mängd originalmusik och arrangemang.
  • Bredda vår publik till att nå betydligt fler än vad vi når idag, så att fler människor kan ta del av konstarten blåsmusik.
  • Öka synligheten för blåsmusik; i TV och radion, i sociala medier, på gator och torg, i oväntade sammanhang och miljöer.