Instrument

Foto: Jonas Jörneberg

Pilotprojekt för blåsmusik

I maj 2022 beviljade Statens Kulturråd ett 1-årigt stöd om 800 000 kronor för att genomföra ett pilotprojekt för att främja återväxten av blåsmusiker samt blåsmusiken som konstart. I maj 2023 beviljades ytterligare ett stöd om 800 000 kronor, något vi är mycket glada för! Projektet har även beviljats ett generöst stöd om 2,5 miljoner kronor från Svenska Postkodstiftelsen, vilket möjliggör satsningar på framför allt barn och unga.

De tre projektägarna är Norrbottensmusiken, Stockholms läns Blåsarsymfoniker samt Musik i Syd. De tre parterna representerar geografisk spridning, olika förutsättningar och inte minst en stark vilja till utveckling. I projektet ingår även samarbetsparterna Musikhögskolan i Malmö, Musikhögskolan i Piteå, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm samt Marinens Musikkår i Karlskrona.

Projektet startade i augusti 2022, och har sedan dess genomför en mängd aktiviteter, satsningar, samverkansmöten och framför allt workshops och konserter med främst barn och unga.

Följ gärna Swedish Wind Power på Facebook och Instagram för att följa med i allt spännande som händer. Tillsammans räddar vi blåsmusiken!

Bakgrunden till projektet

Bakgrunden till projektet är den undersökning som Blåsarsymfonikerna presenterade i början av 2021, som riktade sig till landets fritidsmusicerande orkestrar. Hela 131 orkestrar svarade, och bilden som framträdde visade på en oroande utveckling gällande återväxten av blåsmusiker. Oboe och fagott är två särskilt utsatta instrumentgrupper.

I februari 2022 publicerade Blåsarsymfonikerna ytterligare en undersökning som riktade sig till alumner (musiker/musikerlärare) från svenska musikhögskolor med examen under åren 2012-202. Där framkom det bl a att 59 % har minst en förälder som spelar ett musikinstrument på amatörnivå eller professionell nivå (motsvarande siffra för befolkningen i stort ligger på <20 %) samt att 75 % har minst en förälder som har högskoleutbildning (motsvarande siffra för befolkningen i stort ligger på 45 %). Snedrekryteringen är alltså mycket stor. Det vill vi ändra på – alla ska ha chansen att börja spela ett instrument, oavsett socioekonomisk bakgrund!

I dagsläget når kommunala kultur- och musikskolor cirka 10 % av alla 9-19-åringar.  Men hela 25 % av kultur- och musikskolorna befarar neddragningar eller nedläggningar de kommande åren. Endast 18 % av eleverna har föräldrar med utländsk härkomst (jmf 26 % i hela riket).

Projektets syfte och målgrupp

Projektet syftar till att möjliggöra för barn och unga att spela, och ta del av, blåsmusik. Det råder stor ojämlikhet inom nyrekryteringen (socialt, ekonomiskt, geografiskt etc) av blåsmusiker. Med nationella samarbetsparter vill vi möjliggöra för fler att börja spela ett instrument, oavsett bakgrund. Projektet omfattar insatser inom hela infrastrukturen, från förskola och uppåt., men har barn i åldrarna 5-15 år som prioriterad målgrupp.

Det finns ett flertal bra satsningar som ser till bredd (t ex El Sistema) och spets (t ex Nationellt centrum för musiktalanger). Det här projektet bygger vidare på båda delarna. Alla barn har enl. barnkonventionen rätt att få uttrycka sig konstnärligt och ta del av kultur. Alla barn som vill, ska ha chans att möta musik som utövare och/eller publik.

Projektet ska även ta ett nationellt grepp kring återväxten av blåsmusiker och ta ett grepp om hela kedjan, från de barn som (ännu) inte har börjat spela instrument, och upp till de professionella musiker som utgör spetsen i musicerandet. Att färre barn och ung börjar spela ett blåsinstrument gör att förre blåsare söker till högre utbildning beror på att underlaget är för tunt. Vänds inte trenden, får vi inte ett relevant sökunderlag till landets musikhögskolor

Genom projektet kan vi öka antalet aktiviteter för och med barn och unga genom stärkt samverkan mellan kulturinstitutioner, professionella kulturskapare, skola och kulturskola. Vidare kan vi stärka nationella utvecklings- och samarbetsmöjligheter för våra ensembler liksom vi utvecklar ytterligare samverkan interregionalt med särskilt fokus på barn och unga.

Projektet vänder sig också till pedagoger samt föräldrar till de barn som är vår största målgrupp. Utan stöd från skolor och anhöriga kommer många barn att ha svårt att tillgodogöra sig projektet. Även fritidsorkestrar, musikhögskolestudenter, professionella musiker från det fria musiklivet samt alla andra parter som ingår i den utbildnings- och infrastrukturkedja som blåsmusiken är en del av är målgrupper i projektet.

Även beslutsfattare, inte minst på kommunal och regional nivå, är en viktig målgrupp.