Miljöpolicy

Vi arbetar ständigt med att minska den miljöbelastning vår verksamhet förorsakar genom effektivare utnyttjande av energi, transporter, förbrukningsmaterial och råvaror.

Vi motiverar och utbildar våra medarbetare till att vara delaktiga i vårt miljöarbete och alla medarbetare tar ett personligt ansvar för miljö genom att förebygga och minimera negativ miljöpåverkan i det dagliga arbetet.

Vi tänker resurssnålt vid val av produkter som i största möjliga mån ska vara miljövänliga exempelvis val av pappersmaterial och antal trycksaker.

Vi samverkar med våra leverantörer för att utveckla miljöanpassad logistik, vid leverans av produkter och tjänster. För planering av transporter och resor väljer vi tågresor före flygresor i största möjliga mån.

Vi hushåller med resurser och har högsta möjliga nivå på sopsortering och återvinning.